Vedtægter

Vedtægter


NB. Nedenstående vedtægter for Håndværkerhavens Beboerrepræsentation skal godkendes
på det ordinære beboermøde, der afholdes marts måned 2022.


Vedtægter for Håndværkerhavens Beboerrepræsentation

 

 • 1 Navn og hjemsted

 

Stk. 1: Foreningens navn er Håndværkerhavens Beboerrepræsentation.

 

Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.

 

 • 2 Formål

 

Stk. 1: Foreningens formål er, at lejerne i Håndværkerhaven vælger repræsentanter til at varetage

           lejernes interesser i forhold til udlejeren og være forhandlingspartner over for udlejeren i

           overensstemmelse med Lejelovens §64 - §65 - §66a - §67 og §68.

 

 • 3 Medlemsforhold

 

Stk. 1: Som medlem er alle lejere i Håndværkerhaven.

 

Stk. 2: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på Beboermødet.

 

Stk. 3: Medlemskontingentet opkræves månedlig af udlejer.

 

 • 4 Beboermødet

 

Stk. 1: Beboermødet er øverste myndighed.

 

Stk. 2: Ordinært Beboermøde afholdes én gang årligt i marts måned.

 

Stk. 3: Mødeberettiget til Beboermødet er alle lejere, dog undtaget lejere i fremlejeforhold.

 

Stk. 4:  Valg til Beboerrepræsentationen der skal bestå af i alt 7 medlemmer fordelt med:

             En Formand, der vælges direkte for en 2-årig periode, og er på valg i ulige år.

             En Kasserer, som er på valg i lige år.

             Tre bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes vælges for en 2-årig periode, dog således, at 1 er

             på valg i lige år og de andre 2 er på valg i ulige år.

            To suppleanter, der ligeledes begge vælges for en 2-årig periode, dog således at 1 er på valg

             i lige år, og 1 er på valg i ulige år.

             Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 5: Beslutninger på Beboermødet træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger af

            disse vedtægter. Hvert lejemål har en stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning,

            med mindre der forlanges skriftlig afstemning. En stemmeberettiget beboer kan lade sig

            repræsenterer ved maksimum en skriftlig fuldmagt. Til beslutning om forbedringsarbejder

            der medfører huslejestigning kræver det, at et flertal af beboerne på Beboermødet stemmer

            herfor, og herefter indkaldes inden en måned til nyt Beboermøde,

            på hvilket forslaget kan vedtages ved simpelt flertal.

           Bestyrelsen kan dog i visse tilfælde vælge at sende et forslag til urafstemning blandt samtlige beboere.

 

 • 5 Indkaldelse til Beboermøde

 

Stk. 1: Indkaldelse til ordinær Beboermøde skal ske med mindst 14 dages varsel. Med

            indkaldelsen skal følge en dagsorden for Beboermødet samt revideret regnskab.

 

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på Beboermødet, skal være formanden i hænde senest 8

           dage før Beboermødets afholdelse.

 

Stk. 3: Dagsorden for ordinært Beboermøde skal indeholde mindst følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg i henhold til § 4, stk. 4
 7. Valg af revisorer
 8. Behandling ad indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Referat af Beboermødet omdeles inden 14 dage efter afholdelse.

 

 • 6 Ekstraordinært Beboermøde

 

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis

            Mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers

            Varsel og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.                  

 

 • 7 Tegningsregler

 

Stk. 1: Foreningen tegnes af Formanden og et andet bestyrelsesmedlem

 

 • 8 Hæftelse

 

Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende

            formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig

            hæftelse.


 • 9 Regnskab og revision

 

Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

 

Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut, under foreningens CVR nr,

 

Stk. 3: Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af to revisorer, som

            skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

 

Stk. 4: Kassereren betaler de af Formanden godkendte regninger som beskrevet i

            forretningsordenen

            Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens

            øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses.

            Hovedparten af formuen skal placeres på særlig opsparingskonto i anderkendt pengeinstitut.

            Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab, som forelægges for bestyrelsen før revision.  

 

 • 10 Vedtægtsændringer

 

Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de

            afgivne stemmer.


 • 11 Opløsning

 

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, som er indkaldt med dette for øje.

 

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens

             medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny

             generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødte

             medlemmer.

 

Stk. 3: Eventuelt formue ved opløsningen af foreningen går til fordeling mellem samtlige aktuelle

            lejere.

 

Vedtaget af bestyrelsen

 

 

Kai Nielsen                                Ole Brinch Nielsen                       Flemming Espensen                        

Formand                                    kasserer                                         Bestyrelsesmedlem  

 

 

Eleonore af Schaumburg-Lippe                                                                                                  

Bestyrelsesmedlem