Vedtægter

Vedtægter


Nedenstående vedtægter for Håndværkerhavens Beboerrepræsentation blev

godkendt på Beboermødet den 24 marts 2022.


Vedtægter for Håndværkerhavens Beboerrepræsentation

 

  § 1 Navn og hjemsted

  Stk. 1: Foreningens navn er Håndværkerhavens Beboerrepræsentation.

  Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune.


  § 2 Formål

  Stk. 1: Foreningens formål er, at lejerne i Håndværkerhaven vælger repræsentanter til at varetage
  lejernes interesser i forhold til udlejeren og være forhandlingspartner over for udlejeren i
  overensstemmelse med Lejelovens §64 - §65 - §66a - §67 og §68.


  § 3 Medlemsforhold

  Stk. 1: Som medlem er alle lejere i Håndværkerhaven.

  Stk. 2: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på Beboermødet.

  Stk. 3: Medlemskontingentet opkræves månedligt af udlejer.


  § 4 Beboermødet

  Stk. 1: Beboermødet er øverste myndighed.

  Stk. 2: Ordinært Beboermøde afholdes én gang årligt i marts måned.

  Stk. 3: Mødeberettiget til Beboermødet er alle lejere, dog undtaget lejere i fremlejeforhold.


  Stk. 4: Valg til Beboerrepræsentationen der skal bestå af i alt 7 medlemmer fordelt med:
  En Formand, der vælges direkte for en 2-årig periode, og er på valg i ulige år.
  En Kasserer, som er på valg i lige år.
  Tre bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes vælges for en 2-årig periode, dog således, at 1 er
  på valg i lige år og de andre 2 er på valg i ulige år.
  To suppleanter, der ligeledes begge vælges for en 2-årig periode, dog således at 1 er på valg
  i lige år, og 1 er på valg i ulige år.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


  Stk. 5: Beslutninger på Beboermødet træffes med almindeligt flertal, medmindre andet følger af
  disse vedtægter. Hvert lejemål har en stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning,
  medmindre der forlanges skriftlig afstemning. En stemmeberettiget beboer kan lade sig
  repræsenterer ved maksimum en skriftlig fuldmagt. Til beslutning om forbedringsarbejder
  der medfører huslejestigning kræver det, at et flertal af beboerne på Beboermødet stemmer
  herfor, og herefter indkaldes inden en måned til nyt Beboermøde,
  på hvilket forslaget kan vedtages ved simpelt flertal.
  Bestyrelsen kan dog i visse tilfælde vælge at
  sende et forslag til urafstemning blandt samtlige beboere.


  § 5 Indkaldelse til Beboermøde

  Stk. 1: Indkaldelse til ordinært Beboermøde skal ske med mindst 14 dages varsel.

  Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for Beboermødet samt revideret regnskab.

  Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på Beboermødet, skal være formanden i hænde senest 8
  dage før Beboermødets afholdelse.

  Stk. 3: Dagsorden for ordinært Beboermøde skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende år
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg i henhold til § 4, stk. 4
  7. Valg af revisorer
  8. Behandling ad indkomne forslag
  9. Eventuelt

  Referat af Beboermødet omdeles inden 14 dage efter afholdelse.


  § 6 Ekstraordinært Beboermøde

  Stk. 1: Ekstraordinært beboermøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller hvis
  mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers
  varsel og skal indeholde en dagsorden for beboermødet.


  § 7 Tegningsregler

  Stk. 1: Foreningen tegnes af Formanden og et andet bestyrelsesmedlem


  § 8 Hæftelse

  Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende
  formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig
  hæftelse.


  § 9 Regnskab og revision

  Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

  Stk. 2: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut, under foreningens CVR nr,

  Stk. 3: Regnskabet skal, før det ordinære beboermøde, være revideret af to revisorer, som
  skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

  Stk. 4: Kasseren betaler de af Formanden godkendte regninger som beskrevet i
  forretningsordenen
  Kasseren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens
  øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses.
  Hovedparten af formuen skal placeres på særlig opsparingskonto i anerkendt pengeinstitut.
  Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab, som forelægges for bestyrelsen før revision.


  § 10 Vedtægtsændringer

  Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på et beboermøde med 2/3 af de
  afgivne stemmer.


  § 11 Opløsning

  Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på et beboermøde, som er indkaldt med dette for øje.

  Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens
  medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til et nyt
  beboermøde, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 af de fremmødte
  medlemmer.

  Stk. 3: Eventuelt formue ved opløsningen af foreningen går til fordeling mellem samtlige aktuelle
  lejere.


  Vedtaget af bestyrelsen, marts 2022


  Kai Nielsen

  Formand 


  Ole Brinch Nielsen                                        Flemming Espensen
  Formand kasserer                                        Bestyrelsesmedlem


  Eleonore Af Schaumburg-Lippe                 Thorning Lindegaard
  Bestyrelsesmedlem                                     Bestyrelsesmedlem


  Annette Smith
  Suppleant