Forretningsorden


Forretningsorden for Haandværkerhavens Beboerrepræsentation – opdateret af bestyrelsen 18. maj 2019

 

 

 • Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder ca. 4 gange årligt
 • Formanden kan desuden indkalde til ekstraordinært møde, når han/hun finder det nødvendigt.
 • Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt et medlem finder begrundet det fornødent.
 • Indkaldelse med dagsorden over punkter, der ønskes behandlet, fremsendes til bestyrelsens medlemmer og suppleanter senest 1 uge før mødet. Dagsordenen kan ved mødets begyndelse udvides, hvis der er yderligere punkter. Ved mødets afslutning fastsættes næste bestyrelsesmøde.
 • Formanden leder bestyrelsesmøderne. Kassereren forelægger regnskabet og er i øvrigt forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om foreningens økonomi.
 • Der føres referat over møderne, som udsendes og godkendes ved førstkommende møde.
 • Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne.
 • Suppleanter indtræder som faste medlemmer af bestyrelsen, når et medlem har meddelt, at det ønsker at udtræde, eller hvis et medlem er udeblevet fra 3 bestyrelsesmøder i træk.
 • Sager, hvor der ikke er enighed i bestyrelsen, afgøres ved afstemning, hvor almindeligt flertal er afgørende. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 3 medlemmer er tilstede.
 • Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at løse specielle opgaver.
 • Foreningen repræsenteres af formand og et bestyrelsesmedlem i forening, hvis underskrifter forpligter foreningen overfor tredjemand.
 • Foreningens midler indsættes på foreningens bankkonto.
 • Udgifter som overskrider budgettet, skal godkendes på et bestyrelsesmøde og føres til protokol.
 • Korrespondance i bestyrelsen foregår via e-mail og medlemmerne informeres hovedsagelig via hjemmesiden.