Ordensreglement


H U S O R D E N


Almindelige ordensregler for Håndværkerhaven og Banebrinken

Der henvises også til lejeloven og lejekontraktens almindelige og særlige bestemmelser, der er gældende.


Benyttelse af lejligheder og lokaler


 • Lejer skal straks give meddelelse til ejendomsinspektøren eller udlejer, såfremt der sker skade på installationer, ledninger og lignende.
 • Tørring af tøj, og luftning af sengetøj må ikke foretages ud af vinduer og døre.
 • Vandspild skal undgås. Sørg for at toilet og vandhaner ikke løber.
 • Der må ikke kastes ting i toilettet der kan stoppe afløbet.
 • Håndvaske og toiletter skal rengøres med korrekte midler, der ikke ødelægger materialerne.
 • Ved maling og tapetsering må kun anvendes lyse og neutrale farver.
 • Der er IKKE tilladt at fremleje lejligheden uden medvirken af Håndværkerforeningen. Overtrædelse vil medføre omgående opsigelse af lejemålet.
 • Brugen af musikinstrumenter, radio, tv og musikanlæg må ikke være til gene for de øvrige beboere. Brug heraf må almindeligvis ikke ske mellem kl. 24 og 08 og skal altid foregå med lukkede vinduer dag som aften.
 • Angribes lejligheden af skadedyr, skal dette straks meddeles ejendomsinspektøren eller udlejer.
 • Kæledyr, af enhver art, er ikke tilladt.
 • Udluftning skal foretages flere gange dagligt.
 • Boremaskiner og andet larmende værktøj må kun benyttes på hverdage mellem kl. 08 og 20. I weekenden mellem kl. 10 og 16. Der skal tages mest muligt hensyn til øvrige beboere.

 


Benyttelse af fællesrum


 • Husholdningsaffald der smides i affaldsskakten, SKAL være forsvarligt tillukket i en plastpose.
 • Løse genstande må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER smides i affaldsskakten.
 • Alt andet affald skal henstilles i storskraldsrummet, eller sorteres i de respektive containere.
 • Der må ikke henstilles kasserede møbler eller lignende på trapper og gange, og heller ikke på fællesarealerne. Benyt Storskraldsrummet.
 • Sker der tilsmudsning eller beskadigelse af trapper, gange, murværk og lignende, skal leje straks foretage rengøring og/eller udbedring af skader. Skader skal udbedres i samarbejde med ejendomsinspektøren.
 • Barnevogne, cykler, knallerter og lignende, må kun henstilles på de af udlejer anviste steder.
 • Lejernes benyttelse af vaske og tørrerum skal følge de fastsatte regler.
 • Særlige regler for brug af vaskekældre og tørrerum skal overholdes.
 • Ved leje af beboerrum, skal opslåede regler og anvisninger følges.
 • I opgange, kældergange og øvrige indendørs fællesarealer er rygning ikke tilladt.

 


Benyttelse af fælles arealer og lignende


 • Parkering må kun finde sted i de aftegnede felter, dog i nødstilfælde (manglende plads) på en sådan måde, at det ikke giver anledning til gener for øvrig trafik. Det er dog ikke tilladt at parkerer langs fortov, bortset ud for HH nr. 4 – 8 og 29 – 35, dog således at der ikke parkeres ud  for hoveddørene.
 • Fodring af dyr er ikke tilladt noget sted i bebyggelsen, heller ikke fodring af fugle.
 • Leg på trapper, i kældre og loftsrum er forbudt.
 • Ophold og leg på fællesarealerne skal ske uden gene for de øvrige beboere.
 • Cykel og knallertkørsel er forbudt på ejendommens fortorve og stianlæg.
 • Der må ikke opsættes radio og fjernsynsantenne (parabol).
 • De opstillede borde/bænke skal rengøres efter brug, og er de flyttet skal de sættes tilbage efter brug. Og alt affald skal fjernes
 • Parasoller skal slås sammen efter brug


Det er pligtigt at overholde disse regler. At de overholdes af dem, der hører til husstanden, besøgende samt dem som får adgang til det lejede.
Væsentlig overtrædelse af god husorden kan medføre ophævelse af lejemålet.LEJEKONTRAKTENS § 11 SÆRLIGE VILKÅR


Fravigelser og tilføjelser i forhold til lejelovgivningens almindelige regler og standardkontraktens §§ 1-10


1. Vedligeholdesarbejde må kun udføres af håndværkere, der er medlemmer af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn.


2. Lejer skal vedligeholde og om fornødent udskifte ruder, gulve, vand- og gashaner, elafbrydere, sanitære installationer, samt lejlighedens inventar.


3. Lejemålet må kun males i lyse neutrale farver. Farver på vinduer, døre og træværk i øvrigt, må ikke ændres uden udlejers tilladelse.


4. Gulve og dørtrin skal vedligeholdes med lak, så ofte det er påkrævet og således, at de altid fremtræder ensartede i farven.

Træværk må ikke afsyres.


5. Såfremt lejer fraflytter lejemålet i varmeregnskabsperioden, er lejer pligtig til, at betale for aflæsning af varme.


6. Cykler, barnevogne og lignende må ikke opbevares i gange eller på trappeopgange.


7. Pulterrum/kælderrum skal holdes aflåste og være forsynet med lejemåls nummer.


8. Det er ikke tilladt at fodre dyr eller fugle på ejendommen eller på ejendommens område.


9. Der må ikke ske luftning af sengetøj, tørring af tøj eller lignende ud af vinduer og døre.


10. Kæledyr af enhver art er ikke tilladt.


11. Såfremt der i forbindelse med fraflytning skal foretages udbedringsarbejde for fraflytters regning, skal fraflytter give plads for udførelsen af dette arbejde i opsigelsesperioden.


12. Opkrævning af leje m.v. foretages via BS, og opkrævningen skal derfor betales via BS. Udlejers til enhver tid værende BS-gebyr vedr. opkrævningenbetales af lejer og vil blive tillagt huslejen og opkrævet sammen med denne.


13. Regulering af antennebidraget kan ske uden varsel, dog sådan, at opkrævning af en stigning tidligst sker en måned efter at meddelelse om regulering er udsendt. Ved første opkrævning af det forhøjede antennebidrag opkræves samtidig regulering for den forløbne periode. Hvis løbende udgifter, der betales til tredjemand stiger, kan opkrævning ske med tilbagevirkende kraft, dog højst for en periode på 12 måneder forud for udsendelse af meddelelse om regulering.